erasmus plus

 

 

 

Uzsākam īstenot ERASMUS+ programmas projektu un aicinām audzēkņus pieteikties praksē

Projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” ietvaros, Daugavpils Profesionālās vidusskolas 6 audzēkņiem ir iespēja doties praksē uz Magdeburgas pilsētu Vācijā.

Prakses ilgums: 4 nedēļas (plānots 2015.gada februārī) un 12 nedēļas (plānots 2015.gada februārī, martā, aprīlī un maijā).

Projekta mērķi: (1) attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū; (2) praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā; (3) sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārzemju uzņēmumā; (4) veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi; (5) uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas; (6) uzlabot jauniešu profesionālās vācu valodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

Praksē dosies:

  • 2 audzēkņi kvalifikācijas praksē (90 dienas)- profesionālās vidējās izglītības programmā „Autotransports” (iegūstamā kvalifikācija- Automehāniķis);
  • 2 audzēkņi praksē (30 dienas)- profesionālās vidējās izglītības programmā „Enerģētika” (iegūstamā kvalifikācija- Elektriķis);
  • 2 audzēkņi praksē (30 dienas)- profesionālās vidējās izglītības programmā „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” (iegūstamā kvalifikācija- Drēbnieks).

Kas var pieteikties:

  • 3.kursa (enerģētikas, šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas) un 4.kursa (autotransporta) audzēkņi:
  • mācībās sekmīgi audzēkņi;
  • vācu valodas pamatzināšanas un vēlme pilnveidot profesionālās vācu valodas zināšanas;
  • interese stažēties praksē ārzemju uzņēmumā, atbildīgi un radoši darboties.

Apstiprinot savu pieteikumu dalībnieku atlasē, audzēknim jāiesniedz:

Dokumentu iesniegšanas termiņš:

2014.gada 19.novembris (ieskaitot). Pieteikumi, kuri tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa netiks izskatīti.

Visi dokumenti jāiesniedz Projektu un ārējo sakaru nodaļā (Bauskas ielā 21), kur var saņemt arī plašāku informāciju par projektu.

Pēc dokumentu iesniegšanas beigu termiņa tiks organizētas individuālas pārrunas ar pretendentiem.