Nozares politika

Katram Latvijas Republikas pilsonim un pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi arī personai, kurai izsniegta pastāvīga uzturēšanās atļauja, arī Eiropas Savienības valsts pilsoņiem, kam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, un viņu bērniem ir vienlīdzīgas tiesības iegūt izglītību Latvijā.

Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.

Maksu par pirmskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības iestādē sedz no valsts vai pašvaldību budžeta.

PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālās izglītības uzdevums ir radīt iespējas izglītības turpināšanai pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas, lai apgūtu sākotnējo profesionālo kvalifikāciju, attīstītu spējas profesionālajai tālākizglītībai, iegūtu tiesības izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē. Profesionālās izglītības iestādes piedāvā izglītības programmas visos ekonomiskās darbības virzienos.

Labas saskarsmes prasmes, zināšanas matemātikā, dabas un sociālajās zinātnēs, spējas sazināties svešvalodās, prasme izmantot modernas informācijas tehnoloģijas ir mūsdienu darba tirgus prasība, tādēļ šo priekšmetu un prasmju apguve ir iekļauta izglītības programmās. Turklāt profesionālās izglītības apguves laikā tiek pievērsta uzmanība uzņēmības attīstīšanai, vides aizsardzības un starpkultūru jautājumu izpratnei, jauniešu pašattīstībai, lai palīdzētu viņiem veiksmīgi veidot savu karjeru un dzīvi. Mācību process tiek organizēts tādējādi, ka teorijas apguve klasē mijās ar praktiskajām mācībām skolas darbnīcās, laboratorijās, vēlākajos kursos arī uzņēmumos vai iestādēs.

Profesionālās vidējās izglītības programmas saturu nosaka valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un profesijas standarts. Profesionālās vidējās izglītības programmas tiek izstrādātas un īstenotas atbilstoši visiem tautsaimniecības nozaru darbības virzieniem Latvijā.

Profesionālās izglītības rezultātu vērtēšana

Iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību nosaka izglītības standarts. Programmas apguves laikā vērtēšana notiek teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, semināros, laboratorijas darbos, projekta konsultācijās, patstāvīgajos studiju darbos, mācību priekšmeta/ kursa eksāmenos vai ieskaitēs pēc 10 ballu sistēmas. Vērtēšanā tiek izmantotas dažādas metodes: testi, projekti, individuālais un komandas darbs, prakses atskaites.

Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz 5 centralizētie eksāmeni. Viens no tiem ir kvalifikācijas eksāmens vai citi valsts pārbaudījumi. Pārējie 4 centralizētie eksāmeni tiek organizēti saskaņā ar vispārējās vidējās izglītības ieguves nosacījumiem.

Iegūto izglītību apliecinošie dokumenti

Valsts atzītu profesionālās izglītības dokumentu izsniedz pēc akreditētas profesionālās izglītības programmas apguves, profesionālās kvalifikācijas un citu valsts profesionālās izglītības standartā noteikto noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas. Atbilstoši profesionālās izglītības programmai tiek izsniegti šādi valsts atzīti profesionālās izglītības dokumenti: Apliecība par profesionālo pamatizglītību; Atestāts par profesionālo vidējo izglītību; Diploms par profesionālo vidējo izglītību.

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015. gadam

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015. gadam (informatīvā daļa)

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010. – 2015. gadam kopsavilkums

1.pielikums - Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji to sasniegšanai

2.pielikums - Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

3.pielikums - Plānošanas reģionu, novadu domju un pašvaldību viedokļi par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātProfesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāna projektu un profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu

4.pielikums - Nozaru asociāciju viedokļi par profesionālās izglītības iestādēm

Izglītības un kvalifikācijas dokumenti

Valsts profesionālās izglītības politikas īstenošanu un profesionālās izglītības sistēmas darbību, vadību un attīstību Latvijas Republikā nosaka Profesionālās izglītības likums, Izglītības likums u.c. tiesību akti.

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti (MK 21.06.2005. noteikumi Nr.451)

Profesionālās izglītības dokumentu aizpildīšanas kārtība (IZM 21.12.2005. kārtība Nr.22)

Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti (MK 29.11.2005. noteikumi Nr.902)

Profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošo dokumentu aizpildīšanas kārtība (IZM 21.12.2005. kārtība Nr.23)

Profesiju standarti

VADLĪNIJAS

Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem