sem school_logo

 

 

Pieredzes apmaiņa Austrijā ERASMUS+ projekta ietvaros

Erasmus+ programmas projekta ietvaros no 2. līdz 11. oktobrim Austrijā notika skolotāju pieredzes apmaiņa. Projekta mērķis – izzināt Austrijas profesionālās izglītības un apmācības sistēmu, koncepciju un jaunākās mācību metodes, pilnveidot profesionālo kompetenču klāstu un iegūt inovatīvu pieredzi profesionālās izglītības jomā, kā arī iepazīties ar Austrijas kultūru un tradīcijām.

1   2   3

 

 

 

 

Mūsu sadarbības partneris ir COOL Impulss Centrs (COOL Impulszentrum). COOL ir attīstīts sadarbības tīkls ar partneriem visā Eiropā, īpaši Vācijā un Austrijā. Mobilitātes laikā COOL projekta koordinatore no Austrijas puses Helga Vitvera organizēja plašu pieredzes apmaiņu ar dažādām profesionālās izglītības iestādēm Šteirē, Rorbahā, Ipsā un Vīnē. Visi projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar inovatīvo pedagoģisko koncepciju – kooperatīvo atvērto apmācību (Cooperatives Offenes Lernen (COOL), kā arī ar mācību firmu veidošanas principiem un veiksmīgu darbību. Apmeklējot COOL mācību stundas, piedaloties diskusijās un semināros, pārliecinājāmies, kā COOL vidē strādā pieredzējusi profesionāļu komanda, kurai ir laba sadarbība ar skolām visā Austrijā. Pateicoties COOL Impulss Centra darbinieku un skolotāju atbalstam, mūsu tehnikuma skolotājiem bija brīva piekļuve apmeklēt visdažādākās skolas un pārņemt to praktisko pieredzi.

4   5   6

 

 

 

 

Projekta dalībnieki īpašu uzmanību pievērsa izglītības iestāžu materiāltehniskajai bāzei, ievēroja augsto skolēnu motivāciju un mērķtiecību mācībās. COOL Impulss Centrs ir kompetenču centrs, kam ir partneri ne tikai Eiropas Savienības valstīs, bet arī visā pasaulē. COOL Impulss Centrs apvieno vairāk nekā 35 skolas Austrijā. Mūsu tehnikuma projekta dalībniekiem bija unikāla iespēja iepazīties ar centra darbu – sākot no sadarbības veidošanas ar uzņēmējiem līdz audzēkņu zināšanu pārbaudes paņēmieniem mācību stundās. Jau 20 gadus COOL Impulss Centrs var lepoties ar saviem sasniegumiem – no COOL idejas attīstīšanas 1996. gadā līdz mācību metožu un programmu apstiprināšanai valsts mērogā. Tagad COOL ideja pastāvīgi tiek attīstīta, pielietojot jaunas mācību metodes, piemēram, eCOOL.

7   8   9

 

 

 

 

COOL metodiku piemēro, kad audzēkņiem ir krasi izteikta vēlēšanās aktīvā pašrealizācijas vajadzībā, ir dažādas problēmas ar pašorganizāciju un plaši izteikta personības individualizācija. Pateicoties šādai metodikai, katrs audzēknis mācās strādāt ne tikai individuāli, bet arī grupās, aktīvi piedaloties mācību procesā, domā un pieņem lēmumus kolēģiāli, seko saviem panākumiem, kā arī attīsta sevī pašorganizāciju. Par šīs metodikas neatņemamu daļu arī uzskatāma klases padomes izveide. Atšķirībā no parastajām klases stundām klases padome balstās uz šādiem principiem: vienlīdzīgas pārrunas, argumentēta pozīcija, demokrātijas attīstība visās skolas attiecību jomās.

10   11   12

 

 

 

 

Mūsu skola ir atvērta internacionalizācijai, tāpēc skolotāji ar lielu interesi mācās no citām valstīm. Visi projektā iesaistītie dalībnieki pēc pieredzes apmaiņas plāno izmantot inovatīvās mācīšanas COOL metodes elementus savā darbā.

Daugavpils tehnikuma Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektu “Skolas stratēģija - inovācijas kā attīstības iespējas” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022435) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa