sem school_logo

 

 

 

Pieredzes apmaiņas seminārs skolotājiem par COOL metodikas izplatīšanu

Janvāra sākumā skolotājiem tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs par jaunas metodikas izplatīšanu Eiropā – COOL (Cooperatvie Open Learning), Austrijā. Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora skolotāju mobilitātes projekta “Skolas stratēģija – inovācijas kā attīstības iespējas” (Nr. 2016-1-LV01-KA102-022435 ) ietvaros pieredzes apmaiņā Austrijā piedalījās 9 cilvēku darba grupa: Oļegs Kartašovs, Guntis Sprinģis, Ļubova Raihele, Jeļena Sardiko, Dmitrijs Sirotko, Oļegs Ostrovskis, Natālija Panteviča, Olga Iznova un Natālija Karpova.

1   2   3

 

 

 

 

Projekta darba grupa dalījās pieredzē ar semināra dalībniekiem par COOL sistēmas būtību, šīs sistēmas variācijām un pieejām, darba grupas pieredzi COOL sistēmas aprobēšanā noteiktās Daugavpils tehnikuma audzēkņu grupās un tās atsevišķu elementu ieviešanu paraugstundu laikā.

COOL apmācība (sistēma) – tie ir atvērtas apmācības sistemātiskie etapi ar 3 stundu (kā minimums) nedēļā īstenošanu mācību plānā pēc COOL sistēmas ar kooperācijas metožu izmantošanu un audzēkņiem sniegto priekšmetu izvēles iespēju. COOL metodiku pēdējo 5 gadu laikā aktīvi ieveš un pielieto Austrijā, Vācijā un Holandē.

COOL apmācība paredz audzēkņu patstāvīgu darbu stundu laikā, aktīvu klases padomes darbu un skolotāju darbu vienotā komandā ar regulārām apspriedēm. Šīs metodikas pielietošana ļauj atrast un attīstīt audzēkņos tādas pamatkompetences, kuras nepieciešamas profesijā un dzīvē – pašatbildība, spēja strādāt komandā, kārtība (organizēšanas darbam), precizitāte, pienākumu izpratne un laika limita ievērošana.

Pateicoties šīs metodikas elementu izmantošanai, ievērojami uzlabojās klases psiholoģiskais klimats, tiek attīstītas sociālās kompetences un paaugstināta motivācija, jo COOL sistēma balstās uz 3 pamatprincipiem – izvēles brīvība, kooperācija un patstāvīgums. Pateicoties COOL audzēkņi no Austrijas un Vācijas skolām individualizē savu mācību procesu, mācās pašorganizēties, ar atbildību risina savas problēmas, kā arī reflektē un dokumentē savu mācību procesu.

4   5   6

 

 

 

 

Pēc iepazīšanās ar COOL sistēmas pamatiem un darba principiem 2016.gada novembrī tehnikumā tika aprobēti COOL elementi sešās mācību disciplīnās: ekonomikā, muitas darbībā, vācu valodā, angļu valodā, dokumentu pārvaldībā un transporta pārvadājumu ekonomiskajā un tehnoloģiskajā organizācijā. Novadīto COOL stundu analīze atklāja šīs metodikas gan pozitīvās, gan negatīvās puses. No problēmjautājumiem COOL metodikas elementu aprobēšanā var minēt ilgstošu skolotāju sagatavošanas procesu, grūtības ar plānošanu un datorklases nepieciešamību. Daži skolotāji arī atzīmēja, ka salīdzinājumā ar Austrijas un Vācijas izglītības sistēmu, nav iespējams ieturēt 100% COOL formas brīvību. Ņemot vērā pozitīvus momentus, skolotāji norādīja uz augstu audzēkņu motivāciju mācīties un ieinteresētību, inovatīvo mācību pieeju, darba rezultātā sadzirdot atzinību no audzēkņiem. Paveikto darbu jaunu pārbaudes darba lapu paraugu izstrādē un metodikas aprobēšanā var uzskatīt par skolotāju ieguldījumu metodiskās komisijas darbā un mācību iestādes izglītības kvalitātes attīstībā.

Šīs metodikas aprobēšanas laikā darba grupas dalībnieki secināja, ka COOL metodikas elementu pielietošana ļauj pilnveidot esošo skolas kultūru un radīt tai jaunas iespējas. Pateicoties COOL skola attīstās apmācošās organizācijas virzienā, radot noturīgu atgriezenisko saikni (potenciālā orientēšanās Feedbackkultūrā).

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: projekta darba grupa