ESF logo_2017

 

 

TT-41 grupas audzēkņu VID MKP “Silene” apmeklējums „Karjeras iespējas muitā” pasākuma ietvaros

2018. gada 19. oktobrī PIKC „Daugavpils tehnikums” profesionālās vidējās izglītības skolotājs Dmitrijs Sirotko organizēja mācību ekskursiju VID muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktā “Silene” TT-41 grupas audzēkņiem. Mācību ekskursija tiek organizēta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros ar mērķi īstenot pasākumu “Karjeras iespējas muitā”, lai dotu iespēju audzēkņiem izpētīt darba vidi, pieprasītās profesiijas un karjeras iespējas tajā. Jau četru gadu garumā TT grupas audzēkņiem tika organizēti lidzīgi pasakumi dažādās muitas struktūrvienībās „Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” specialitātes popularizēšanas un kvalifikācijas eksāmena sagatavošanas nolūkos.

1   2   3

 

 

 

 

Ekskursijā piedalījās 15 audzēkņi un 2 skolotāji (Nataļja Panteviča un Dmitrijs Sirotko), kuri atbild par kvalifikācijas eksāmena organizēšanu un norisi. Muita strādā, lai aizsargātu Eiropas Savienības vienoto tirgu un atbalstītu komersantu centienus godīgi konkurēt apstākļos, kad tiek pielietotas arvien dažādas krāpšanas un organizētas noziedzības formas. Latvijas Republikas muitas kontroles punkti ir saistīti ar valsts robežu šķērsojošo kravu, transportlīdzekļu fizisko kontroli un uzskaiti, ir atbildīgi arī par sabiedrības aizsargāšanu no dažādu to apdraudošu preču ievešanas valstī.

Silenes robežkontroles punkts (turpmāk RKP) ir sauszemes RKP uz P68 autoceļa, kas atrodas uz Eiropas Savienības ārējās robežas Daugavpils rajonā, Skrudalienas pagasta teritorijā, kur Latvijas Republika robežojas ar Baltkrieviju. Silenes RKP ir izvietots 35 km attālumā no Daugavpils. Galvenie maršruti transporta plūsmai ir Daugavpils - Minska, Daugavpils - Ļvova, Daugavpils - Kijeva.

Silenes MKP (MKP 0814) ir Valsts ieņēmumu dienesta Latgales Reģionālās iestādes patstāvīga struktūrvienība. Tās muitas kontroles zona ir Latvijas muitas teritorijas sastāvdaļa, kurā preču un citu priekšmetu pārvietošana ir veicama tikai ar LR muitas iestāžu atļauju un to kontroli.

4   5   6

 

 

 

 

Pasākuma ietvaros muitas un robežsardzes darbinieki profesionāli un interesanti stāstīja par MKP 0814 darba specifiku, tās īpatnībām un niansēm ikdienas darbā, kā arī sagatavoja dāvanas audzēkņiem un skolotājiem, kas bija īt īpaši patīkami.

Audzēkņi aktīvi interesējās par muitas postenī veicamajām darbībām un jautāja par muitas dokumentu noformēšanu un muitas fiziskās kontroles formām. Atbildot uz audzēkņu jautājumiem, tika stāstīts par aktuāliem muitas jomas kompetencē esošajiem jautājumiem:

 • riska novērtēšana un riska objektu atlase;
 • muitas fiziskā kontrole;
 • valsts robežas plāns (institūciju sadarbība);
 • kinoloģijas dienesta specifika;
 • automašīnu un kravu skanēšanas iekārtu iespējas;
 • MKP darba kārtības noteikumu un muitas amatpersonu Ētikas un uzvedības kodeksa prasību ievērošana;
 • tabakas izstrādājumu meklēšanas procesa organizācija;
 • preču noformēšanas un kontroles vadlīnijas;
 • valsts robežas modernizācijas plāns.

Ņemot vērā ievērojamo kravas automašīnu skaita pieaugumu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas jau dāžu gadu garumā un rekonstrukcijas darbus Baltkrievijas muitas kontroles punktā “Urbani”, arī RŠV “Silene” tiek ieplānoti modernizācijas darbī Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada ietvaros. Visi RŠV “Silene” medernizācijas darbi tiek ieplānoti ar mērķi nodrošināt videi draudzīgas un ērtas transporta sistēmas sastāvdaļas izveidi un ņemot vērā RŠV attīstības priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā līmenī, panākt plānotai satiksmes intensitātei atbilstošu caurlaides spēju, Eiropas Savienības normatīvām slodzēm atbilstošu seguma nestspēju, vienlaikus nodrošinot autobraucēju, motociklistu, gājēju un velosipēdistu komfortu un drošību.

Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar iespējamas darba vietas izveidošanas un darbības principiem, tās tiesisko reglamentāciju, kā arī ar darba organizāciju, plānošanu, veicamajām darbībām un darba apjomu.

7   8   9

 

 

 

 

Pasākuma laikā audzēkņi guva vērtīgu pieredzi, kontaktējot ar muitas speciālistiem, kas tieši saistīti ar muitas preču fizisko kontroli, risku analīzi un muitas procedūru noformēšanu. Saņemta pieredze it īpaši noderēs audzēkņiem priekšmeta „Muitas darbība” eksāmenā un kvalifikācijas eksāmena kārtošanā, kā arī tā ir laba motivācija audzēkņiem papildināt savas zināšanas un arī turpmāk piedalīties dažādos pasākumos, kas saistīti ar izvēlēto profesiju.

Mācību ekskursijas laikā audzēkņiem bija reāla iespēja iepazīties ar valsts pārvaldi no cita skatupunkta. Piedaloties ekskursijā, audzēkņi vizuāli varēja novērot, kā MKP darbinieki izpilda savus ikdienas darba uzdevumus preču atbilstības noteikšanā un automašīnas faktiskās slodzes noteikšanā, veicot šādas darbības:

 • transporta līdzekļu svēršana uz platformas svariem;
 • padziļinātā preču un kravu pārbaude;
 • speciālo iekārtu un tehnologiju piemērošana muitas darbā;
 • narkotisko vielu meklēšana, sadarbojoties ar muitas kinologiem.

10   11   12

 

 

 

 

Pateicamies VID muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punkta “Silene” virsuzraugam Jānim Dievapēdam par lieliski organizēto ekskursiju, detalizētām atbildēm uz visiem interesējošiem jautājumiem un visiem muitas darbiniekiem par sadarbību un kognitīvo ekskursiju. Šī sadarbība ar VID muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktu “Silene” jau ilgst 3 gadus un ar katru nakāmo pasākumu tās kļūst ārvien saturošakās un interesantākās, kas ir Jāņas Dievapēda nopelns, kurš nežēlo savu laiku, aktīvi popularize un stāsta par muitnika profesiju un dalās ar savu pieredzi un zināšanām.

Informāciju sagatavoja: Dmitrijs Sirotko