Profesionālās kapacitātes stiprināšana: no dienvidpola līdz ziemeļpolam

sem school_logo

No 2022. gada 13. līdz 18. februārim Daugavpils tehnikuma darba grupa 4 pedagogu sastāvā piedalījās Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektā „Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) Islandes pilsētā Keflavīkā. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās direktora vietnieks izglītības jomā Oļegs Kartašovs, kā arī profesionālo priekšmetu skolotāji Dmitrijs Sirotko, Olga Iznova un Natālija Panteviča. Projekta sadarbības partneris ir Keflavīkas izglītības iestāde Fjölbrautaskóla Suðurnesja(Sudurnes Comprehensive College; SCC).

Islandes skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem un nozares organizācijām, kas nodrošina skolas audzēkņus ar mūsdienīgām profesionālās apmācības vietām, bet skolas vadību – ar jaunāko informāciju par dažādu sektoru attīstības prioritātēm un pieteikumiem no darba tirgus. SCC skola ir Eiropas skola – tai ir bagāta pieredze darbā ar dažādiem starpvalstu sadarbības projektiem: EEA grantis, Nordplus un Erasmus+. Daugavpils tehnikuma darba grupas mentore bija starptautisko projektu vadītāja un bioloģijas skolotāja Harpa Kristín Einarsdóttir.

Projekta galvenais mērķis: izzināt Islandes profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un nodrošināt dalībniekiem inovāciju apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā. Projekta pamatuzdevums bija plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām: nodarbību hospitēšana savā profesionālajā nozarē, profesionālo programmu un metodisko izstrādņu izzināšana, uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principi ar profesionālajām izglītības iestādēm, jaunāko IKT tehnoloģiju ieviešana un izmantošana profesionālajā apmācībā un mācību procesā kopumā, kā arī dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošana, jaunu zināšanu un kompetenču iegūšana profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Programmā bija paredzēta mācību stundu vērošana un hospitēšana savā profesionālajā nozarē, tikšanās ar izglītības iestādes pārstāvjiem, kā arī materiāltehniskās bāzes izzināšana, kas tiek piedāvāta dažādu mācību programmu studentiem, un iepazīšanās ar skolas pieredzi sadarbībā ar partneruzņēmumiem, Islandes tradīcijām un kultūru.

Katrs dalībnieks apmeklēja Islandes kolēģu mācību stundas savā priekšmetā – mārketings/socioloģija, transports un loģistika, elektrotehnika, grafiskais dizains.

SCC skolai ir mūsdienīga materiāli tehniskā bāze, cilvēkresursi, kā arī ilggadējā pieredze kvalitātes vadības jomā (Qualitaets management). Koledžā strādā 90 skolotāji un mācās vairāk nekā 1000 audzēkņu. SCC tiek apvienoti dažādi skolu tipi, tā piedāvā dažādu līmeņu izglītību: arodizglītību, vidējo profesionālo izglītību, kā arī audzēkņiem ir iespēja apgūt programmu pārejai uz augstākās izglītības līmeni. Tāpat jau 1.mācību gada sākumā audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja apgūt 2 izvēles mācību kursus. Visi izvēles mācību kursi tiek veidoti, pamatojoties uz nozares organizāciju ieteikumiem un audzēkņu pieteikumiem. Darba grupas skolotājiem bija lieliskā iespēja apmeklēt savas mentores Harpas Kristinas Einarsdotiras nodarbību papildus mācību kursā bioloģijā "Kriminālo incidentu izmeklēšana", kur audzēkņi spēles formā var apgūt kriminālistikas pamatus. Nodarbības laikā skolotāji vēroja, kā studenti pēc asins pilieniem un atliekām var noteikt brūces raksturu un ar kādu objektu cietušais tika ievainots vai nogalināts.

Izglītības iestāde aktīvi izmanto savu materiāltehnisko bāzi dažādu mācību programmu apgūšanas nodrošināšanai. Skolotāji apmeklēja arī bioloģijas un studiju programmas "Māszinības" nodarbības, kur ne tikai varēja vērot notiekošo, bet arī paši aktīvi piedalījas dažādās aktivitātēs, rādot klātesošajiem savas dzīves pieredzē gūtās zināšanas. Šobrīd skola apmāca topošos medicīnas māsu palīgus.

Lielu, neizdzēšamu iespaidu uz skolotājiem atstāja arī nodarbību apmeklēšana jūras inženierijas priekšmetā, kur mācību process tika organizēts vienā telpā, ļaujot auzdēkņiem "izjust" katru savu darbību/bezdarbību praktiskā ceļā un ar dažādu interaktīvo digitālo materiālu, simulatoru, laboratorijas eksperimentu palīdzību saprast katra sava risinājuma soļa kļūdas un kā tās novērst. Audzēkņiem praktisko nodarbību laikā ir pieejami mūsdienīgi digitālie materiāli, reālo kuģu un kuģu mehānismu simulatori, speciāli apmācībai konstruēti mehānismi.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā notika pārrunas ar kolēģiem par labākas prakses piemēriem un inovatīvo pieredzi. Projekta dalībnieki īpašu uzmanību pievērsa materiāltehniskās bāzes līdzekļiem, ievēroja augsto skolēnu motivāciju un skolas vadības tieksmi apgūt jaunās tehnoloģijas un modernizēt skolas aprīkojumu. Diskusiju laikā kolēģi nonāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams turpināt darbu šajā virzienā starptautiska mēroga projektā. Šī projekta rezultāti var sniegt ievērojamu labumu gan iesaistītajām institūcijām, gan arī pašām valstīm kopumā.

Mobilitātes laikā projekta dalībniekiem izdevās pilnveidot savas svešvalodu zināšanas, kā arī attīstīt starpkultūru kompetences, īstenojot projekta kultūras programmu.

Projekta programmas ietvaros pārstāvjiem no PIKC "Daugavpils tehnikums" bija iespēja iepazīties ar Islandes kultūru, tradīcijām, nozīmīgiem objektiem (Hallgrimskirkja baznīca), baudīt Islandes pilsētu arhitektūras mantojumu, apskatīt Reikjavīku, kā arī apmeklēt Islandes Nacionālā mantojuma muzeju un ģeogrāfijas muzeju (Duus Museum) Keflavīkā.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: transporta un loģistikas nozares NMA vadītājs Dmitrijs Sirotko