Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” noslēgums

picture 1

2 gadu garumā Daugavpils tehnikumā tika īstenots Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekts “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr.2019-1-LV01-KA116-060226). 2019./2020. mācību gada un 2020./2021. mācību gada laikā Daugavpils tehnikuma audzēkņi devās praksē un kvalifikācijas praksē Eiropas Savienības valstu uzņēmumos, kur ir liela pieredze audzēkņu apgūstamajā profesionālajā sfērā, savukārt profesionālās izglītības skolotāji darba vērošanas laikā Eiropā stiprināja savas profesionālās iemaņas un paaugstināja kvalifikāciju.

Audzēkņu prakses un kvalifikācijas prakses ārvalstu uzņēmumos mērķa grupa – 19 audzēkņi: 5 programmētāji un datorsistēmu tehniķi (Portugāle, Itālija), 4 automehāniķi un elektrotehniķi (Vācija), 4 klientu apkalpošanas speciālisti (Spānija), 4 frizieri un tērpu izgatavošanas un stila speciālisti (Portugāle) un 2 transporta pārvadājumu komercdarbinieki (Itālija).

Audzēkņu mācību mobilitātēm tika izvirzīti šādi mērķi: attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās kompetences; praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas izvēlētajā profesijā; sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārvalstu uzņēmumā; veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgu profesionālo dzīvi; uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas; uzlabot jauniešu profesionālās angļu valodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

 Projekta īstenošanas rezultātā tika sasniegti visi minētie mērķi: audzēkņi ieguva Eiropas darba tirgum atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences, gatavību uzsākt un veidot patstāvīgu profesionālo dzīvi, kā arī ieguva pieredzi gan profesionālajā darbā, gan sadzīvē un komunikācijas veidošanā ar citu valstu iedzīvotājiem.

Audzēkņu iespaidi:

"Pateicoties Erasmus+ programmai, es ieguvu aizraujošu pieredzi."

"Tā ir vērtīgākā pieredze, kuru es kādreiz esmu apguvusi."

"Šis projekts palīdzēja apgūt un nostiprināt savas iemaņas, profesionālās prasmes, paplašināt savu redzesloku, attīstīt sevi kā personību."

"Pēc manām domām, šī programma ir sevis testēšana – kādā mērā tu esi spējīgs adaptēties un pielāgoties."

“Manuprāt, vērtīgākā pieredze ir saskarsme ar dažādiem cilvēkiem, valodas lietošana."

"Ieteikums visiem, kuri nākošajā gadā vēlētos pieteikties Erasmus+ projektā, – ejiet, dariet visu, kas ir jūsu spēkos , lai piedalītos konkursā, jo tas ir tā vērts!"

Profesionālās izglītības skolotāju un speciālistu mācību mobilitātes mērķa grupa – 10 profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistīti speciālisti: frizieru pakalpojumi (1), administratīvie un sekretāra pakalpojumi (1), enerģētika un elektrotehnika (1), autotransports (2), dzelzceļa transports un pakalpojumi (1), šūto izstrādājumu tehnoloģijas (1), starptautiskās mobilitātes speciālists (1), profesionālās izglītības plānošanas speciālists (1) un vadīšanas procesā iesaistīts speciālists (1).

Skolotāju pieredzes apmaiņas mobilitātēm projektā tika izvirzīti šādi mērķi: izzināt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un kvalitātes vadību profesionālās izglītības iestādēs dažādās Eiropas valstīs; izzināt, kā darba videi piesaistītas apmācības elementus integrē mācību iestāžu programmās Somijā; izzināt, kā darba vidē balstīta mācību sistēma darbojas Austrijā; iepazīties ar inovatīvu pieeju Vācijā – kā izmantot alternatīvo enerģiju skolas ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanā; iepazīties ar mācību darba organizāciju autotransporta profesionālās ievirzes mācību iestādēs un audzēkņu prakšu iespējām autocentros Portugālē; izzināt, kā profesionālo svešvalodu pasniedz un izmanto darba vidē Spānijā; uzlabot skolotāju profesionālās angļu valodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

Arī šī projekta īstenošanā savas korekcijas ieviesa Covid-19 pandēmija, kuras rezultātā bija nepieciešams mainīt dažus projekta partnerus un projektā iekļautās aktivitātes īstenot virtuāli jau ar citiem partneriem citās valstīs. Tomēr arī šādas izmaiņas ļāva izpētīt gan darba vidē balstītu mācību sistēmu Igaunijā, nevis Austrijā, gan arī izzināt, kā profesionālo svešvalodu pasniedz un izmanto darba vidē Igaunijā, nevis Spānijā. Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības apsvērumus visas mobilitātes 2020./2021. mācību gadā tika īstenotas kā virtuālās mobilitātes. Tāpat iespēju robežās tika paplašināts arī projekta dalībnieku loks, sniedzot vēl 2 pedagogiem iespēju iesaistīties projekta aktivitātēs.

Projekta rezultāti tika izvērtēti divās starptautiskās konferencēs – starpposma rezultātu izvērtēšanas konferencē, kas norisinājās 2019. gada decembrī, un projekta rezultātu izvērtēšanas konferencē, kas norisinājās tiešsaistē 2021. gada 15. jūnijā un kurā kopumā piedalījās 40 dalībnieki – ārvalstu izglītības iestāžu pārstāvji un sadarbības partneri no 5 valstīm, kā arī Daugavpils tehnikuma vadība, skolotāji, darbinieki un audzēkņi. Projekta noslēgumā visi projekta dalībnieki saņēma arī pateicības veltes par iesaistīšanos un Erasmus+ programmas, kā arī Daugavpils tehnikuma popularizēšanu.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa

201792489 614688533252830_6291257612550719379_n208805356 498998647979051_3543931412445720735_n211330984 804313826954042_6298557327116769942_n211469923 794552277929049_164039773812911585_n209310454 344289893760309_5108430189262112404_n210591095 178720710807293_3403164734927507791_n210732619 384588096348044_5535956733254348394_n211018118 800247490693396_3151511181803458171_n211531953 347942076936960_8703470130126828491_n212356894 335240421566226_976994831742055327_n