Daugavpils tehnikumā noslēdzas projekts “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”

picture 1

2 gadu garumā Daugavpils tehnikumā tika īstenots Erasmus+ programmas skolu sektora projekts “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” (Nr.2019-1-LV01-KA101-060158). 2019./2020. mācību gada un 2020./2021. mācību gada laikā Daugavpils tehnikuma skolotāji darba vērošanas un kursu laikā Eiropā stiprināja savas profesionālās iemaņas un paaugstināja kvalifikāciju.

Tikai pilnveidojot un dažādojot skolotāju un citu izglītības speciālistu kompetences, pakāpeniski ieviešot kompetencēs balstītu mācību programmu, šī projekta ietvaros mēs dodam ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā, inovāciju pārnešanā un internacionalizācijas stiprināšanā Daugavpils tehnikumā. Šajā projektā piedalījās 8 Daugavpils tehnikuma skolotāji – mobilitāte tika īstenota virtuāli Erasmus+ programmas valstīs: Portugālē, Somijā, Itālijā.

 

Lai palīdzētu nodrošināt ilgtspējīgas izglītības attīstības prioritātes un skolas praktiskās vajadzības, projekta mērķi bija šādi: pakāpeniski ieviest kompetenču pieejā balstītu mācību saturu un atbalstīt angļu valodas, vācu valodas, ekonomikas skolotāju, izglītības metodiķa un Projektu nodaļas vadītāja profesionālās meistarības pilnveidi un personīgo izaugsmi kursos un darba vērošanā ārzemēs; izmantot gūto pieredzi esošo mācību priekšmetu programmu un metodisko materiālu pilnveidošanā (stundas konspekts, darba lapas, videomateriāli u.c.), jaunu mācību metožu un formu pielietošanā mūsdienīgāka skolas mācību satura nodrošināšanā vispārizglītojošos mācību priekšmetos; papildināt zināšanas par inovatīvām izglītības koncepcijām dažādās Eiropas valstīs; veicināt skolas internacionalizāciju, pārņemot dažādu Eiropas valstu pieredzi, internacionalizējot tehnikuma mācību procesu, paplašinot starptautisko mācību mobilitāšu skaitu, starpkultūru kompetences un Eiropas dimensiju, t.sk. atbalstot darba vērošanu ārvalstu skolotājiem savā skolā, kā arī attīstot ilgtspējīgu pārrobežu kooperatīvo sadarbību.

Arī šī projekta īstenošanā savas korekcijas ieviesa Covid-19 pandēmija, kā rezultātā visas aktivitātes tika īstenotas kā virtuālās mobilitātes, tāpat bija nepieciešams mainīt dažus projekta partnerus, kā arī skolotājiem piedāvātos kursus, kur skolotāji spēja apgūt līdzvērtīgas zināšanas atbilstoši projekta mērķiem. Erasmus+ virtuālās mobilitātes esošajā situācijā ļauj uzturēt un paplašināt kontaktu ar sadarbības partneriem no dažādām valstīm, kā arī laikā, kad Erasmus+ digitalizācijas un citi programmas jautājumi ir ļoti būtiski, ļauj dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas un risinājumus.

Pēc kursiem un darba vērošanas dalībnieki savu pieredzi prezentēja gan tehnikuma kolēģiem metodisko komisiju sēdēs, gan arī cietiem tehnikuma un ārvalstu kolēģiem projekta rezultātu izvērtēšanas konferencē, kas norisinājās tiešsaistē 2021. gada 15. jūnijā, kurā kopumā piedalījās 40 dalībnieki – ārvalstu izglītības iestāžu pārstāvji un sadarbības partneri no 5 valstīm, kā arī Daugavpils tehnikuma vadība, skolotāji, darbinieki un audzēkņi. Projekta noslēgumā visi projekta dalībnieki saņēma arī pateicības veltes par iesaistīšanos un Erasmus+ programmas, kā arī Daugavpils tehnikuma popularizēšanu.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” (Nr.2019-1-LV01-KA101-060158) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa

 158-1  158-2  158-3

 

 

 

 

 

158-4  158-5  158-6  

 

158-7