Partnerība ilgtspējīgai attīstībai

sem school_logo

No 2021. gada 27. līdz 29. septembrim Daugavpils tehnikuma 2 cilvēku darba grupa piedalījās Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta „Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) mācīšanas aktivitātē Lietuvas pilsētā Rokišķos. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās skolotāji Dmitrijs Sirotko un Gaļina Minčenko. Projekta sadarbības partneris ir Rokišķu Tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības profesionālā vidusskola.

Projekta galvenais mērķis: attīstīt profesionālās iemaņas mācību stundu vadīšanā starptautiskā kontekstā, pilnveidot profesionālās zināšanas. Projekta pamatuzdevums ir plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām: nodarbību hospitēšana savā profesionālajā nozarē, profesionālo programmu un metodisko izstrādņu izzināšana, uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principi ar profesionālajām izglītības iestādēm, kā arī dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošana, jaunu zināšanu un kompetenču gūšana profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Programmā bija paredzēta mācību stundu pasniegšana dažādu mācību programmu studentiem un iepazīšanās ar skolas pieredzi sadarbībā ar partneruzņēmumiem, Lietuvas tradīcijām un kultūru.

Dmitrijs Sirotko dalījas ar savu profesionālo pieredzi un ekonomiskajām zināšanām, vadot praktiskās nodarbības par inovāciju attīstības perspektīvām pasaulē un Baltijas valstīs, kā arī inovāciju finansēšanas veidiem un dažādu investīciju veidu ienesīguma specifiku. Atklāto nodarbību laikā tika pievērsta uzmanība ne tikai jau esošo inovāciju veidiem, bet arī inovāciju attīstības tendencēm Covid-19 krīzes laikā. Īpašu interesi un konstruktīvu diskusiju izraisīja piedāvātais ES dalībvalstu (t.sk. arī Latvijas un Lietuvas) inovāciju sistēmu snieguma novērtējums un Latvijas uzņēmumu stratēģiskās un taktiskās iniciatīvas kā atbilde Covid-19 pandēmijas ietekmei.

Gaļina Minčenko, vadot praktiskās nodarbības topošiem un praktizējošiem grāmatvežiem, pievērsa uzmanību Latvijas un Lietuvas nodokļu sistēmu atšķirībām un nodokļu optimizācijas jautājumiem mazo un vidējo uzņēmumu darbības kontekstā.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā notika pārrunas ar kolēģiem par labās prakses piemēriem un inovatīvu pieredzi. Projekta dalībnieki īpašu uzmanību pievērsa materiāli tehniskās bāzes līdzekļiem, ievēroja augsto skolēnu motivāciju un skolas vadības tieksmi jaunu tehnoloģiju apgūšanai un skolas aprīkojuma modernizācijai. Diskusiju laikā skolotāji nonāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams turpināt darbu šajā virzienā starptautiska projekta mērogā. Šī projekta rezultāti var sniegt ievērojamus labumus gan iesaistītajām institūcijām, gan pašām valstīm.

Mobilitātes laikā projekta dalībniekiem izdevās pilnveidot savas svešvalodu zināšanas, kā arī attīstīt starpkultūru kompetences, īstenojot projekta kultūras programmu. Īpaši gribētos atzīmēt atsaucīgos Rokišķu Tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības profesionālās vidusskolas pasniedzējus Astu Mikuļonieni (Asta Mikulionienė), Arūnu Kairi (Arūnas Kairys), Vaļus Kazlauski (Valius Kazlauskas), kuri ar neizsmeļošu entuziasmu stāstīja par skolas sasniegumiem, Rokišķu rajona kultūru un vēsturi, kā arī nākotnes iecerēm.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: transporta un loģistikas nozares NMA vadītājs Dmitrijs Sirotko