ERAF logo_2016

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.03.2017.-14.06.2017.)

Lai nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu metu konkursa “Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu meta izstrāde” (id.Nr.VIAA 2016/19 ERAF DT) un sarunu procedūras “Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr.VIAA 2017/22 ERAF DT) rezultātā 2017.gada 24.martā starp Daugavpils tehnikumu un SIA “REM PRO” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums. Uz doto brīdi projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un saņemta Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 05.06.2017. izsniegtā būvatļauja Nr.27/17-J. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par saņemto būvatļauju, plānoto būvdarbu vietā ir uzstādīta informatīvā būvtāfele, kurā sniegta informācija par projektu, projektētāju, pasūtītāju un projektējamo objektu.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādātā būvprojekta ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Daugavpils tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 26.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process;

- “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, kura rezultātā 29.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās vienošanās slēgšanas process.

attels projekts_2